Wykorzystanie zabytku do kampanii wyborczej – złe praktyki kandydatów

W trakcie kampanii wyborczych kandydaci starają się, aby ich wizerunek zapadł w pamięć elektoratowi. Może nie o sam wizerunek chodzi, a o miejsce danego kandydata na liście wyborczej lub wpłynięcie na wybór poprzez utrwalenie hasła wyborczego w świadomości wyborcy i komitetu, z którego jegomość kandyduje. W związku z tym kandydaci dwoją się i troją, by […]

Remont lokali w Kamienicy Oppenheima w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa sprzedaje lub przeznacza na cele publiczne mieszkania w przedwojennych kamienicach. Staje się to już powszechną normą. Podobnie dzieje się z kamienica przy ul. Noakowskiego 10. Kamienica Arona Oppenheima i Zalmana (Seweryna) Regirera zlokalizowana w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 (dawniej ul. Polna 64, pierwotnie ul. Polna 48) położona jest na dawnej posesji […]

Zmiany na stanowiskach wojewódzkich konserwatorów zabytków. Przydatne ekspertyzy

Wraz ze zmianami na szczytach władzy następuje „face lifting” w urzędach Wojewódzki Konserwatorów Zabytków. Na pierwszy rzut oka można spodziewać się rewolucji w obszarze ochrony zabytków. W Małopolskim Urzędzie Konserwatora Zabytków oraz Podlaskim na stanowiska kierownicze zostali powołani architekci. W wywiadach udzielonych przez zarówno małopolską konserwator, jak i podlaskiego konserwatora możemy dostrzec pewną zmianę spojrzenia […]

Warszawskie Zakłady Mechaniczne – nowy status prawny, nowy inwestor, nowe zamierzenia

Obiekt wpisany do rejestru zabytków nie musi być kłopotem dla właściciela. Owszem. Trzeba zwielokrotnić kroki przy ewentualnych zamierzeniach inwestycyjnych, ale sam wpis tych zamierzeń nie blokuje. Tymi dodatkowymi krokami są pozwolenia służb konserwatorskich na planowane prace, uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy z organem ochrony konserwatorskiej planowanej budowy, nadbudowy, rozbudowy na terenach objętych wpisem obszarowym, […]

Opracowania i analizy – pomocny materiał dla urzędu konserwatorskiego

Gwarantem szybkiego procedowania wniosku złożonego w urzędzie ochrony konserwatorskiej jest prawidłowo złożony wniosek. Dlatego należy ze starannością go wypełnić stosując się do uwag zawartych w treści wniosku. Oprócz dokumentów wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku […]

Przedłużające się oczekiwanie na decyzję i zalecenia konserwatorskie. Czy można skrócić czas?

Mimo, że urzędy konserwatorskie zaczęły pracować już normalnym trybem, to oczekiwanie na na zalecenia konserwatorskie, decyzję administracyjną jest bardzo wydłużone. Spotykam się w mojej pracy z interesantami, którzy zwracają się do mnie o pomoc wyłącznie w sprawie przyspieszenia postępowania przed organem ochrony konserwatorskiej. Dzwonią żaląc się, że czekają na „werdykt” już kilka miesięcy i niestety […]

Zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – cz. 3 Czego nie przewidział legislator – zalecenia konserwatorskie a Kpa

Znowelizowana ustawa nadal nie przewiduje zmian w zakresie zaleceń konserwatorskich. Zmiany, na którą od lat czekają inwestorzy, czyli terminów wydania wytycznych konserwatorskich przez organ ochrony konserwatorskiej zgodnie z Kpa. Legislator uzasadnia: „Jednocześnie na zasadzie potwierdzenia ugruntowanej praktyki administracyjnej, w sprawach wniosków o wydanie zaleceń konserwatorskich wyłączono stosowanie przepisów kpa. Zalecenia konserwatorskie stanowią bowiem przykład przyrzeczenia […]

Zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – cz. 2 Kto może wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru i pozwolenie konserwatorskie

Nowelizacja „Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” przewiduje zmiany w art. 9. To dobra wiadomość dla tych inwestorów, którzy są trwałymi zarządcami zabytków. Dotychczas z wnioskiem o wpis do rejestru zabytków mógł występować jedynie właściciel lub użytkownik wieczysty gruntu. Legislator proponuje by z wnioskiem o wpis do rejestru mogła wystąpić także jednostka, na […]

Zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Cz.1 – art. 36b zgłoszenia

Szykuje się wielka rewolucja w „Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Są dobre wiadomości dla inwestorów, którzy coraz częściej borykają się ze słabością urzędów w dotrzymywaniu terminów Kpa. Zmiany, które proponuje legislator być może wpłyną na szybsze rozpatrywanie wniosków w organie ochrony konserwatorskiej. Wszystko to za przyczyną odstąpienia od orzekania w niektórych przypadkach. […]

Ujęcie w gminnej ewidencji zabytków

Przed zakupem nieruchomości (budynków) lub zamiarem przystąpienia do projektowania jakichkolwiek prac remontowych w posiadanym już obiekcie, należy sprawdzić stan prawny jego ochrony konserwatorskiej: czy jest on wpisany do rejestru zabytków czy ujęty „tylko” w gminnej ewidencji zabytków. Zdecydowanie częściej mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem, bo gminna ewidencja zabytków obejmuje większą liczbę obiektów niż […]