Skreślenie z rejestru zabytków

Gdy zabytek wpisany do rejestru zabytków uległ zniszczeniu, co powoduje, że utracił swą wartość historyczną, artystyczną lub naukową można wszcząć procedurę skreślenia obiektu z rejestru zabytków. Przesłanką do skreślenia z rejestru zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą być nowe ustalenia naukowe, które dowiodą, że obiekt nie ma takich […]

Wpis do rejestru zabytków

W naszym kraju najważniejszą formę ochrony zabytków stanowi wpis do rejestru zabytków, prowadzony odrębnie w każdym województwie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. (wkz) Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko wojewódzki konserwator zabytków jest władny dokonać takiego wpisu i nie może on scedować tych swoich uprawnień na miejskich czy gminnych konserwatorów. Wpisu można dokonać wtedy, gdy decyzja o […]