Zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – cz. 2 Kto może wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru i pozwolenie konserwatorskie

Nowelizacja „Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” przewiduje zmiany w art. 9. To dobra wiadomość dla tych inwestorów, którzy są trwałymi zarządcami zabytków. Dotychczas z wnioskiem o wpis do rejestru zabytków mógł występować jedynie właściciel lub użytkownik wieczysty gruntu. Legislator proponuje by z wnioskiem o wpis do rejestru mogła wystąpić także jednostka, na rzecz której został ustanowiony trwały zarząd.

Ust. 5 art 36 rozszerza listę podmiotów mogących występować z wnioskiem o wydanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ust. 5 podzielony został na dwa punkty. Punkt 1.) otrzymuje brzmienie: „osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wynikający z prawa własności” i punkt 2.), który rozszerza listę i otrzymuje brzmienie: „posiadacza zabytku – za zgodą właściciela zabytku”.

Po ust 5 dodano ustępy 5a i 5b, które wyjaśniają, jakie podmioty będą zwolnione ze zgody właściciela o którym mowa w ust. 5 pkt 2. Zgoda właściciela zabytku nie będzie wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: 1) użytkownika wieczystego zabytku; 2) jednostkę organizacyjną posiadającą zabytek w trwałym zarządzie; 3) wspólnotę mieszkaniową, reprezentowaną przez zarząd wspólnoty, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Te nowe zapisy ustawy pozwolą zdecydowanie skrócić postępowania w sprawie wydania pozwoleń konserwatorskich.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved