Wpis do rejestru zabytków

W naszym kraju najważniejszą formę ochrony zabytków stanowi wpis do rejestru zabytków, prowadzony odrębnie w każdym województwie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. (wkz) Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko wojewódzki konserwator zabytków jest władny dokonać takiego wpisu i nie może on scedować tych swoich uprawnień na miejskich czy gminnych konserwatorów. Wpisu można dokonać wtedy, gdy decyzja o […]