Decyzja o warunkach zabudowy

CZYM JEST DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest dla inwestycji, która ma mieć miejsce na terenie nie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O jej wydanie należy się starać dla: budowy nowego obiektu, rozbudowy lub nadbudowy istniejącego, zmiany sposobu użytkowania. Decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga remont lub przebudowa obiektu, która nie zmienia architektury obiektu oraz zagospodarowania i użytkowania obiektu. Ponadto decyzji takiej nie wymaga krótkotrwała, do roku zmiana zagospodarowania, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ O DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY

O warunki zabudowy może wystąpić każda osoba fizyczna. Nie musi być ona właścicielem terenu, obiektu, którego ona wymaga. Bywają przypadki, że dla jednej nieruchomości wydanych jest kilka decyzji o wz. Jednakże realizacja inwestycji na podstawie jednej z nich i prawomocnego pozwolenia na budowę, eliminuje pozostałe decyzje.

GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ WYDANIA DECYZJI O WZ

Wniosek należy złożyć w jednostce samorządowej, której podlega teren inwestycji. Może to być urząd miasta lub gminy, urząd wojewódzki, urząd powiatowy, urząd dzielnicowy m.st. Warszawy. Do wniosku należy dołączyć: 2 egzemplarze mapy zasadniczej lub mapę katastralną, opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, promesę gestorów sieci do uzbrojenia terenu jeśli inwestycja takowego wymaga, w przypadku inwestycji oddziaływującej na środowisko wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Dołączyć należy także dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wz. W przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje osoba trzecia należy dołączyć pełnomocnictwo i dowód opłaty za pełnomocnictwo.

OBOWIĄZKI URZĘDU

Urząd ustala strony postępowania i zawiadamia je o wszczęciu postępowania. Stronami są właściciele nieruchomości sąsiednich, na które oddziałuje planowana inwestycja. W kolejnym kroku urząd przeprowadza analizę urbanistyczną na obszarze wyznaczonym wokół działki. Analizowany obszar obejmuje teren wokół działki nie mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu działki, nie mniejszy niż 50 metrów. Analiza funkcji i cech zabudowy oraz zagospodarowania terenu jest załącznikiem do treści decyzji o warunkach zabudowy. Urząd musi także projekt decyzji uzgodnić z innymi urzędami np: ochrony zabytków, komunikacji, ochrony środowiska. Uzgodnienia takie są wydawane w formie postanowienia, na które przysługuje wnioskodawcy możliwość zażalenia. Na końcu urzędowej drogi strony postępowania zawiadamiane są o zakończeniu postępowania i zostaje wydana decyzja o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną i załącznikiem graficznym.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved