Droga dojazdowa

Planujesz budowę domu, pamiętaj o zapewnieniu obsługi komunikacyjnej działki budowlanej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej. Może być to bezpośredni dostęp, dostęp przez drogę wewnętrzną lub ustanowienie służebności.

DROGA WEWNĘTRZNA

Droga wewnętrzna, jeśli ma charakter ogólnodostępny nie wymaga, to od inwestora nie jest wymagane posiadanie tytułu prawnego do niej. Nie trzeba zatem występować o zgodę na przejazd. Jeśli droga nie ma charakteru ogólnodostępnego, wymagany będzie do niej tytuł prawny. Drogi wewnętrzne nie stanowią dróg publicznych nawet wtedy, gdy ich właścicielem jest gmina.

PARAMETRY

Szerokość technicznej drogi dojazdowej nie może być mniejsza niż 3 metry. W nielicznych przypadkach dopuszcza się zastosowania dojścia i dojazdu w postaci ciągu pieszo-jezdnego. Ten zaś powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 5 metrów. Do budynków i urządzeń wymagających dojazdów można przystosować dojście o szerokości nie mniejszej niż 4,5 metra.

ZEZWOLENIE NA ZJAZD

Wymagane jest, gdy działka nie ma bezpośredniego zjazdu na drogę publiczną. Pozwolenie taki uzyskać można u zarządcy drogi. Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Przesłankami do wydania pozytywnej decyzji są wymogi bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony. W nielicznych przypadkach wydaje się decyzję na czas określony, gdy wynika to z warunków technicznych.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved