Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Jak ważne jest zgłoszenie zmiany użytkowania budynku i przystosowanie obiektu do nowej funkcji mogliśmy się przekonać przed paru laty w Krakowie. W kamienicy o funkcji mieszkalnej działała dyskoteka. Jej właściciel nie zgłosił zmiany sposobu użytkowania i nie dostosował lokalu do wymogów art. 71 Prawa budowlanego, który mówi, że zgłoszeniu podlega działalność zmieniająca warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkości lub układ obciążeń.

Efektem działań nielegalnej dyskoteki była katastrofa budowlana. Zawaliły się betonowe schody, a 12 osób ucierpiało w wyniku tego zdarzenia.

Użytkowanie obiektu, lokalu niezgodnie z przeznaczeniem uważa się za samowolę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w takim przypadku wstrzymuje użytkowanie i jeśli istnieją przesłanki nakaże dostarczenie wymaganej dokumentacji, która może być przesłanką do legalizacji samowoli. Jeśli użytkownik prowadzi działalność mimo sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej, PINB wyda decyzję nakazującą przywrócenie do poprzedniego stanu.

Legalizacja samowoli wymagała będzie opłaty legalizacyjnej. Stawkę określa nadzór budowlany. Jeśli użytkownik nie zapłaci kary, to zostanie ona ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Za samowolną zmianę sposobu użytkowania, oprócz opłaty legalizacyjnej, można otrzymać karę grzywny. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego posiadają pracownicy organów nadzoru budowlanego.

Legalizacja samowoli nie jest miłym obowiązkiem tym bardziej, że ma się do czynienia z organem, który ma możliwość nakładania grzywien. Dysponując Twoim pełnomocnictwem przeprowadzę Cię przez proces legalizacyjny w sposób szybki i profesjonalny.

Aneta Dumińska-Niemczyk

Ekspert ds. nieruchomości zabytkowych z 17-letnim doświadczeniem. Oferuję kompleksową obsługę procesu administracyjnego, od przygotowania dokumentacji po uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved