Decyzja konserwatorska na prace przy zabytku

Decyzja konserwatorska pozwalająca na prace przy zabytku, to zielone światło od organu ochrony konserwatorskiej dla inwestora. Decyzję wydaje się dla obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków lub położonych na terenie wpisanym do rejestru zabytków. W przypadku pojedynczego dzieła architektury i budownictwa oraz zespołów budowlanych wymagana jest decyzja dotycząca zarówno prac na zewnątrz, jak i w jego środku. W przypadku obszarów wpisanych do rejestru pozwolenia będą wymagały prace, które mogą wpłynąć na przestrzenne wartości układu. Dokument sporządza się na podstawie art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pozwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku. Szczegóły wydawania pozwoleń definiuje rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Do wniosku o pozwolenie konserwatorskie należy dołączyć dwa egzemplarze projektu budowlanego lub programu prac konserwatorskich lub restauratorskich. Jeden egzemplarz opisany i ostemplowany wraca wraz z decyzją do wnioskodawcy, drugi pozostaje w zasobach urzędu konserwatorskiego.

Osoba kierująca i nadzorująca prace przy zabytku powinna mieć odpowiednie kwalifikacje. W związku z tym do wniosku należy dołączyć dokumenty, które są wymagane przepisami w/w rozporządzenia.
Decyzja wydana przez organ ochrony konserwatorskiej na prace przy zabytku może zawierać także warunki. Najczęściej są to: zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, zawiadomienie o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prac, dokonanie odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Termin wydania pozwolenia Kpa określa na 30 dni. Jednakże z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego można go informując o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem nowego terminu wydania decyzji.

Czy już się Państwo pogubili w gąszczu potrzebnych zgód, opinii i pozwoleń? To nic dziwnego, bo nabranie orientacji w podobnych kwestiach zajmuje długie lata. Ja to już na szczęście mamy za sobą i chętnie podzielę się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem oszczędzając Państwu czasu i nerwów w takiej lub podobnej sytuacji. Wystarczy zaufać fachowcom.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved