Sprzedaż nieruchomości zabytkowej

Coraz częstszym procederem na rynku nieruchomości jest zakup, dzierżawa, zamiana, darowizna lub sprzedaż nieruchomości zabytkowej, czyli wpisanej do rejestru zabytków od samorządu gminnego lub Skarbu Państwa.

O zmianie dotyczącej stanu prawnego zabytku, jego właściciel lub posiadacz zobowiązany jest zawiadomić organ ochrony konserwatorskie – wojewódzkiego konserwatora zabytków, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wystąpienia powyższych zmian lub powzięcia ich wiadomości. Zaniechanie tego obowiązku powoduje zastosowanie przepisów karnych.

W przypadku sprzedaży, dzierżawy, najmu, zamiany, czy darowizny kupujący może spotkać się z narzuconymi obowiązkami wobec danej nieruchomości. Zwłaszcza gdy stan zachowania obiektów zabytkowych jest zły.

Gdy umowa dotyczy sprzedaży, dzierżawy, zamiany, darowizny, a także w decyzji o oddaniu nieruchomości zabytkowej w trwały zarząd kupujący znajdzie obowiązek odbudowy lub remontu położonych na danej nieruchomości budynków zabytkowych. W decyzji o oddaniu w trwały zarząd często pojawiają się zapisy o obowiązku odbudowy lub remontu położonych na danej nieruchomości budynków zabytkowych. W umowach o użytkowaniu wieczystym gruntu wpisanego do rejestru zabytków znajdziemy zapisy o obowiązku odbudowy, remontu położonych na tym gruncie obiektów.

Powyższych zapisów w umowach nie stosuje się kupując obiekty, nieruchomości zabytkowe od prywatnych właścicieli. W tym przypadku konieczna jest jedynie konieczność uzyskania zgody konserwatora, w formie decyzji administracyjnej.

Przy kupnie nieruchomości zabytkowej należy się upewnić, czy do danej nieruchomości nie są zgłoszone roszczenia reprywatyzacyjne. Co do zasady istnieje zakaz zbycia nieruchomości objętych roszczeniami, jednak zdarzają się próby zbycia takich nieruchomości.

Istotną kwestią jest także zapoznanie się z planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania zabytkowej nieruchomości i jego ustaleniami. W powyższych planach stosuje się niejednokrotnie szczegółowe zapisy dla nieruchomości, które są wpisane do rejestru zabytków. Ponadto zapisy takiego planu mogą kłócić się z planami nowego właściciela, na przykład przewidując w jej sąsiedztwie budowę drogi szybkiego ruchu.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved