Projekt budowlany po nowelizacji prawa budowlanego

19 września 2020 roku weszła w życie nowela Prawa budowlanego. Nowelizacja ogranicza zawartość projektu budowlanego. Inwestor nie jest już zobowiązany do składania projektu technicznego. Będzie on jedynie częścią projektu budowlanego i nie będzie oceniany przez organ wydający pozwolenie na budowę. Ocenie podlegał bedzie wyłącznie projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie jedynie sprawdzał uprawnienia osoby sporządzającej projekt techniczny. Jeśli zatem w procesie odwoławczym znajdą się zarzuty do projektu technicznego nie będą one skuteczne. Zmiana ta jest korzystna dla inwestora, bowiem przyspiesza proces wydawania pozwolenia na budowę.

Prawo budowlane nakłada na projektanta wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu.Zmiana ta ma na celu uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej zwłaszcza w przypadku budowy budynku jednorodzinnego, którego oddziaływanie mieści się w obrębie działki. Projektant zamiast wskazywać granice może jedynie umieścić informację o tym fakcie.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

Jakie warunki musi spełniać projekt wyznacza art. 34 Ustawy Prawa budowlane. Na stronie tytułowej należy zamieścić:

1.       Nazwę, adres, kategorię obiektu, obręb i numer działki

2.       Imię i nazwisko lub nazwę inwestora wraz z adresem

3.       Nazwę i adres projektanta, pracowni projektowej

4.       Imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność oraz podpis projektanta oraz projektantów w danych specjalnościach

5.       Spis zawartości projektu wraz z koniecznymi uzgodnieniami

Projekt powinien być sporządzony w czytelnej technice graficznej oraz być oprawionym w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Ustawodawca dopuszcza oprawienie w tomy: zagospodarowanie, projekt architektoniczno-budowlany.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu określa art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego. Projekt powinien zawierać:

1.       projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie,

2.       projekt architektoniczno-budowlany,

3.       gdy inwestycja dotyczy drogi krajowej lub wojewódzkiej należy dołączyć oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą,

4.       w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

5.       Informację o obszarze oddziaływania

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać częśc opisową oraz część rysunkową, sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu. Dwa dla inwestora, jeden dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden dla organu nadzoru budowlanego.

CO W PROJEKCIE SPRAWDZA ORGAN?

Czynności organu definiuje art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego. Jest to przede wszystkim ocena zgodności projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. Organ bada zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, a także kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ważne dla organu jest także sprawdzenie, czy projekt został sprawdzony przez inną osobę, posiadającą uprawnienia budowlane.

Zakres i formę projektu określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2020r.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved