Kierujący robotami budowlanymi przy zabytku

Roboty budowlane przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków lub objętym inną formą ochrony prawnej (np. Lista Skarbów Dziedzictwa) muszą być prowadzone w ściśle określony sposób. Także kierownictwo tych robót jest uwarunkowane odpowiednimi przepisami. Jasno określają kto może kierować tego rodzaju robotami. Podstawowy zapis znajduje się w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 282). Artykuł 37c tej Ustawy stanowi, że: „robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) odpowiednie regulacje podaje w art. 16, w którym mowa jest o rodzajach i zakresie przygotowania zawodowego oraz stwierdzania posiadanych kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw budownictwa. Rozporządzenie takie wydał w ubiegłym roku Minister Inwestycji i Rozwoju w dniu 29 kwietnia (2019), a opublikowane zostało w Dz.U. 2019, poz. 831. Rozporządzenie nie jest zbyt długie, więc warto się z nim zapoznać, bo jasno określa sprawę uprawnień budowlanych, co ma także bezpośredni związek z pracami przy zabytku.

Z pozoru może wydawać się, że kwestia prac budowlanych przy zabytkach nieruchomych jest najeżona komplikacjami, ale ja pomogę Ci bezpiecznie przez nie przejść.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved