Przyłącze wodno-kanalizacyjne

Instalacje wodociągowe i kanalizacja są najczęściej własnością gminy. Instytucja, która zarządza siecią ponosi wydatki związane z jej rozbudową. Koszt przyłącza jest natomiast w gestii właściciela działki budowlanej.

FORMALNOŚCI

Aby przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wydało decyzję o warunkach przyłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć: dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane, dwa egzemplarze mapy do celów projektowych, na której powinny być zaznaczone przyłącza wody, informacje dotyczące: orientacyjnego zużycia wody, liczy mieszkańców, liczy punktów odbioru wody oraz dokumentację określoną odrębnymi przepisami.

Projekt techniczny inwestor składa do dostawców mediów. Musi on być zatwierdzony przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne oraz Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Gdy takie zatwierdzenie otrzymamy, mamy 3 lata na wykonanie przyłączy.

Ponadto projekt podlega zgłoszeniu do terytorialnego organu architektoniczno-budowlanego.

BUDOWA PRZYŁĄCZA

Budowa przyłącza obejmuje wykonanie przyłącza od sieci do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na działce budowlanej z montażem wodomierza i budową studzienki rewizyjnej oraz wykonanie przyłącza od studzienki kanalizacyjnej do obiektu budowlanego.

KOSZTY

Mogą się różnić w zależności od regionu kraju. Najważniejsze to: projekt ok. 2000 zł, Opłata przyłączeniowa ok. 1500 zł, opłaty geodezyjne ok. 1000 zł. Te wydatki są największe. Do tego trzeba doliczyć jeszcze:wydanie warunków wykonania przyłącza ok. 150 zł, uzgodnienia ok. 220 zł, projekt zmiany w ruchu drogowym oraz zajęcie pasa drogowego ok. 700 zł, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ok. 500 zł, odbiór końcowy 100 zł. Do tego doliczamy koszty budowy. Instalacja kanalizacyjna ok. 120 zł za metr bieżący i instalacja wodociągowa ok. 80 zł za metr bieżący.

Fot: unsplash.com

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved