Opłata planistyczna

Opłata planistyczna lub inaczej renta planistyczna wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 36 tej ustawy reguluje sytuację rozliczenia miedzy gminą, a właścicielem nieruchomości, gdy zostanie uchwalony plan miejscowy lub nastąpi jego zmiana i może ten fakt wpłynąć na wartość nieruchomości. Jej wartość może w tym przypadku albo się zwiększyć albo zmniejszyć.

Może zdarzyć się tak, że zmieniony lub nowo uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwi korzystanie z nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Wówczas właściciel zyskuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do gminy i może żądać wykupu takiej nieruchomości. Gmina może także zaproponować właścicielowi inną nieruchomość.

Jeśli zaś uchwalony lub zmieniony plan miejscowy wpłynie na wzrost wartości nieruchomości gmina nakłada obowiązek uiszczenia opłaty planistycznej. Wysokość ustala rada gminy – 30% „zysku” właściciela jest górną granicą. W praktyce bywa jednak dużo niższa. Opłata pobierana jest wyłącznie w ciągu 5 lat od wejścia w życie planu miejscowego lub jego zmiany.

Aby pozyskać informację co do wartości nieruchomości po zmianie lub uchwaleniu planu miejscowego, właściciel może wystąpić do gminy o wydanie decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Można kwestionować wartość operatu szacunkowego wyliczonego przez rzeczoznawcę majątkowego przez wskazanie jego wadliwych elementów.

Renta planistyczna nie jest wymagana przy podziale nieruchomosci celem zniesienia współwłasności.

Jeśli planujesz sprzedać nieruchomość sprawdzę dla Ciebie status Twojej nieruchomości. W Twoim imieniu wystąpię do gminy o decyzję ustalającą opłatę planistyczną, sprawdzę operat szacunkowy i w razie konieczności zakwestionuję jego elementy.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved